ప్రింట్ బుక్ - యోగ తారావళి (ఆది శంకరాచార్య విరచిత) ( తెలుగు )

In stock
SKU
YT-TE-RSS-013
₹25.00
Publisher & Author
యోగోపనిషత్తులను శంకరులు స్పృశించక పోయినప్పటికీ యోగ సారమనబడే ఈ చిన్ని గ్రంధమును రచించినట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే దీనిలో కూడా ఆసన ప్రాణాయామాది క్రియల జోలికి ఆయన పోకుండా సరాసరి బంధత్రయము, కేవలకుంభకముల నుండి మొదలుపెట్టి నిర్వికల్ప సమాధి వరకూ వివరించారు.
యోగోపనిషత్తులను శంకరులు స్పృశించక పోయినప్పటికీ యోగ సారమనబడే ఈ చిన్ని గ్రంధమును రచించినట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే దీనిలో కూడా ఆసన ప్రాణాయామాది క్రియల జోలికి ఆయన పోకుండా సరాసరి బంధత్రయము, కేవలకుంభకముల నుండి మొదలుపెట్టి నిర్వికల్ప సమాధి వరకూ వివరించారు.
More Information
పుస్తకం టైప్ ప్రింట్ బుక్
పుటలు 32
రచయిత రూపెనగుంట్ల సత్యనారాయణ శర్మ
Write Your Own Review
You're reviewing:ప్రింట్ బుక్ - యోగ తారావళి (ఆది శంకరాచార్య విరచిత) ( తెలుగు )