ప్రింట్ బుక్ - యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ ( తెలుగు)

In stock
SKU
YKU-TE-RSS-012
₹60.00
Publisher & Author
ఈ ఉపనిషత్ లో, కుంభక భేదములు, సరస్వతీ చాలనము, కుండలినీ జాగృతి, ఖేచరీ విద్య , షట్చక్ర భేదనము, జీవన్ముక్త స్థితి, విదేహ ముక్తి అనేవి సూక్ష్మంగా వివరించబడినాయి .
ఈ ఉపనిషత్ లో, కుంభక భేదములు, సరస్వతీ చాలనము, కుండలినీ జాగృతి, ఖేచరీ విద్య , షట్చక్ర భేదనము, జీవన్ముక్త స్థితి, విదేహ ముక్తి అనేవి సూక్ష్మంగా వివరించబడినాయి .
More Information
పుస్తకం టైప్ ప్రింట్ బుక్
పుటలు 74
రచయిత రూపెనగుంట్ల సత్యనారాయణ శర్మ
Write Your Own Review
You're reviewing:ప్రింట్ బుక్ - యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ ( తెలుగు)