గణిత సూత్రదీపిక / Ganita SutraDeepika

In stock
SKU
PB-TE-90221
₹20.00
గణిత సూత్రదీపిక, భాజనీయ సూత్రాలు, సరాసరి, ఏకవస్తు మార్గము, బారువడ్డి, చక్రవడ్డీ, కాలము – దూరము, బీజగణిత సూత్రాలు, సంవర్గమానాలు, శేష సిద్దాంతం, రేఖాగణితం, ఘనములు ఇవే కాకుండా మరెన్నో విషయాలు సరళమైన భాషలో మనకు అందించడం జరిగింది.

గణిత సూత్రదీపిక, భాజనీయ సూత్రాలు, సరాసరి, ఏకవస్తు మార్గము, బారువడ్డి, చక్రవడ్డీ, కాలము – దూరము, బీజగణిత సూత్రాలు, సంవర్గమానాలు, శేష సిద్దాంతం, రేఖాగణితం, ఘనములు ఇవే కాకుండా మరెన్నో విషయాలు సరళమైన భాషలో మనకు అందించడం జరిగింది.

More Information
పుస్తకం టైప్ ప్రింట్ బుక్
పుటలు 30
రచయిత యి. చంద్రయ్య
Write Your Own Review
You're reviewing:గణిత సూత్రదీపిక / Ganita SutraDeepika